05.03.2019

Innkalling til årsmøte i Marienlyst Karateklubb 2019

Det innkalles til årsmøte i Marienlyst Karateklubb.

Møtet finner sted torsdag 28. mars fra kl 18.00 på Drammen videregående skole (se skilt på stedet for informasjon om hvilket klasserom).

Dato og tidsfrister har tidligere blitt offentliggjort på www.marienlyst-karateklubb.no, på epost og på klubbens facebooksider.

Medlemmer over 15 år som har vært medlem i mer enn 1 måned og ikke skylder klubben kontingent har stemmerett og er valgbare til klubbens verv. Ifølge NIFs reglement kan ikke foreldre stemme for medlemmer under 15 år, men MKK ønsker foreldre velkommen til å bli med på årsmøtet for å få informasjon og være med å drøfte saker.

Saksliste:

1. Åpning og konstituering:
- valg av møteleder
- valg av referent
- valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

2. Årsberetning 2018

3. Regnskap 2018:
- revisorberetning 2018

4. Innkomne forslag og saker:
- A): Orienteringssak. MKK er i prosess med anskaffelse av egen Dojo. Informasjon gis under møtet.
- B): Forslag til justering av medlemskontingent. Begrunnes i økte utgifter (lønn til Sensei m.v.), og Dojo-prosjektet.

5. Handlingsplan og budsjett for kommende år.

6. Valg av styre m/vara:
• Representant til Forbundet
• Valgkomite, bestående av minst to medlemmer med varamedlemmer
• 2 regnskapskyndige personer til å revidere regnskapet eller revisor
• Valg av nytt styre – valgkomiteen legger frem sin innstilling

Forslag til saker sendes til styreleder Egil H. Olsvik (olsvikegil@gmail.com, 97501446)
Forslag til valgkomiteen sendes til Jon Nordstrøm på facebook.

Årsmøtet avholdes i henhold til vedlagte vedtekter, resterende dokumenter kommer.

Innkalling
Årsberetning
Regnskap og budsjett
Organisasjon og oppgaver
Vedtekter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar